BAYRAM TRAFİĞİNDE STRES YÖNETİMİ VE TAKİP MESAFESİ

Yine bir bayram tatili yaklaþýyor. Göz göre göre oluþacak ölümcül trafik kazalarýna ne kadar hazýrýz acaba? Alýnan tedbirler ve tüm uyarýlara raðmen bir türlü kazalar azalmýyor ve olumlu bir geliþme yaþanmýyor.

Sürücüler ve yolcular bilseler baþlarýna büyük bir kaza gelecek, çýkarlar mý yola? En tehlikeli ulaþým þekli olan karayolunu kullanan tüm vatandaþlarýmýz ‘nasýl olsa benim baþýma gelmez‘ diye düþündüðü için gayet rahat trafiðe çýkabilmektedir. O nedenle pasif güvenliðe (her koltukta emniyet kemeri, koltuk baþlýðý ayarý) hiç mi hiç önem verilmez. Cümbür cemaat ailenin tüm mensuplarý ve uzun yola çýkýldýðý için bagaja sýðmayan eþyalar kabin içinde birlikte seyahat ederler. Bir kaç saniye içinde gerçekleþebilecek kötü bir kaza kimi zaman tüm ailenin yok olmasýna neden olabilir.

ACELECÝLÝK VE YAKIN TAKÝP

Yoðun bir trafikte uzun yola gidiyorsanýz sabýrlý ve soðukkanlý olmalýsýnýz. Yolculuðunuzun planladýðýnýz zamandan daha uzun süreceðini unutmayýnýz. Hýzlý gidenler ve sürekli önündeki araçlarý geçmek isteyenler stresinizi arttýracaktýr. Buna yavaþ giden araçlarýn arkasýnda oluþan konvoylar da ilave olunca sürücüler gerginleþir. Eðer takip mesafenizi sizi geçemsinler ve önününüze girmesinler diye az bir mesafede tutuyorsanýz, baþka riskler almaya baþlarsýnýz. Stresinizi azaltmak için takip mesafenizi iyice açýn ve kimseye yol vermemek için uðraþmayýn. Býrakýn sizi geçsinler. Yol vermeye özen gösterin. Sizi tehlikeli bir duruma düþürecek her davranýþtan uzak durun. Yakýn izlediðiniz sürece önünüzdeki aracýn önünü ve yaklaþan trafiði yeterince iyi göremezsiniz. Sürekli diken üstünde ve tedirgin araç kullanýrsýnýz. Bu da daha çabuk yorulmanýza ve konsantrasyonunuzun çabuk bozulmasýna yol açar.

Öndeki aracýn görüþünüzü kýsýtlamasýna asla izin vermeyiniz. Bu sayede yaklaþan tehlikeyi çok daha önceden farkedip, ona göre pozisyon alabilir ve hýzýnýzý en kýsa sürede düþürebilirsiniz. Hatalý sollama yapmamak için doðru görmek ve karþýdan gelen araçlarýn hýzýný iyi anlamak hayati önem taþýr. Bu yüzden sollama öncesi de araçlarý yakýn izlemeyiniz. Arkanýzdaki araç da sizi çok yakýndan takip ediyor (taciz ediyor da denebilir) ise mesafenizi biraz daha artýrýn ki, sizin durabileceðiniz bir acil durumda arkadaki size çarpmasýn. Çünkü o kadar yakýn izleyen bir sürücü fren yapacaðýnýzý hiç beklememektedir ve sizden sonra frene basacaðý için arkadan çarpma potansiyeli yükselecektir.

DOÐRU TAKÝP MESAFESÝ NASIL HESAPLANIR?

Kuru hava þartlarýnda öndeki aracý hangi hýzda olursanýz olun 2 saniye uzaklýkta takip ediniz. Yani öndeki aracýn bulunduðu yerde bir sabit noktayý (direk, köprü, tabela, gölge, asfalt çizgisi vb.) gözünüze kestiriniz. Ve dört basamaklý 2 sayýyý (1453-1454 gibi) söylediðinizde dolu dolu 2 saniye geçmiþ olacak. Ýsterseniz akýlda kalýcý  olsun diye bu sayýlar doðum yýlýnýz da olabilir… Bu iki sayýyý söyleyip bitirdikten sonra eðer öndeki aracýn az önce bulunduðu noktaya geldiyseniz, yeterli takip mesafeniz var demektir.

Çok kolay ve pratik bir yöntem olan 2 sn yöntemi, sýklýkla uygulanabilir. Hýz arttýkça mesafe katlanarak arttýðý için öndeki araç çarparak dursa bile size durabilecek bir mesafe oluþturur. Unutulmamasý gereken kayganlýk arttýðý zaman, yani yaðmur yaðdýðýnda, yol üzerinde kayganlýk artýran toz-toprak, mýcýr gibi yabancý maddeler varsa +1 sn ilave edilerek 3 sn mesafe ile takip edilmelidir. Aracýnýz yüklüyse, lastikleri kötüyse de 3 sn takip mesafesi daha doðru olur. Ayrýca yorgunluk, uykusuzluk, hastalýk gibi olumsuzluklarda algýlama ve rekasiyon süreniz uzayacaðý için geç frene basma sözkonusudur. Bu durumlarda da 3 sn mesafe gerekmektedir. Karlý yollarda 4 sn, buzlu yollarda 5-6 sn takip mesafesi kaza yapmanýzý önleyecektir.

PASÝF GÜVENLÝÐE DÝKKAT!

Ancak herkesin Güvenli Sürücülük Eðitimlerine katýlmasýný beklemek yerine sadece binek araçlarda deðil, minibüslerde, otobüslerde bile tüm yolcularýn emniyet kemerlerini taktýrmalýyýz. Emin olun 5-6 günlük bayram trafiðinde ölü sayýsý yarý yarýya azalýr. Yani 100 civarýnda beklenen trafik kazalarýnda ki kaybýmýz, 50’lere düþse fena mý olur? Ýnsan hayatý ülkemizde bu kadar mý ucuz! Bu kadar mý kaderciyiz! Bu kadar kiþinin hayatýný kurtarmak için birþeyler yapmak o kadar mý zor? Kazalarý önleyemeyeceksek, bari daha az zararla kurtulabilmenin yolunu arayalým. Size çok basit birkaç önerim var.

1.    Önde ve arkada emniyet kemerlerinizi doðru þekilde takýn.

2.    Koltuk baþlýklarýnýzý baþýnýza göre ayarlayýn.

3.    Araç kabininde aðýr sayýlabilecek ve kaza anýnda size çarparak zarar verebilecek sabitlenmemiþ hiçbir eþya býrakmayýn.

4.    Hýzýnýzý düþürün! Normalde 130 km/s hýzla kendinizi güvende hissediyorsanýz, %15-20 gibi  yavaþlayýn ve 100-110 km/s gibi bir hýzla seyahat edin.

5.    Zorunlu olmadýkça araç sollamayýn ve yakýn takip etmeyin.

6.    Yorgun ve uykusuz yola çýkmayýn ve sýk sýk mola verin.

7.    Sürekli araç geçmeye çalýþmayýn, aceleci ve sabýrsýz davranmayýn, saygýlý ve soðukkanlý olun.

8.    Aracýnýzýn bakýmlý ve iyi durumda olduðundan emin olun.

Bu uyarýlara kulak verenlerin hayatta kalmalarýný saðlayabilirsek, daha sonra Güvenli Sürücülük Eðitimlerine gelme fýrsatý yaratýlabilir. Þunu herkesin iyi bilmesi gerekir ki, bir kazadan 1-2 sn öncesine sürücüler hiç de hazýrlýklý deðildir. O an ne yapacaðýna çok hýzlý karar verip, hatasýz biçimde uygulayabilmek gerekir.

 Sürücülerin en çok çekindiði ve deneyimsiz olduðu durumlarýn baþýnda, þüphesiz kaygan yol þartlarý gelir. Sadece karda, buzda deðil, hafif çamurlu yollarda ve yeni yaðan yaðmurda da yerler çok kayganlaþýr. Güvenli sürücülük eðitimlerinde yapay buz alaný üzerinde yaptýðýmýz pratiklerde bir çok sürücünün yapýlmamasý gereken herþeyi yaptýðýný ve çaresizlik içinde kaldýðýný görüyoruz. Çünkü standart bir sürücünün bu tarz özel durumlarla ilgili bir tecrübesi olmasý (eðer ileri sürücülük teknikleri eðitimi almadýysa) mümkün deðildir.

Doðru fren tekniklerini bilmeyen bir sürücünün kullandýðý araca hakim olmasý söz konusu deðildir. Eðitimlerimize gelen sürücülerin defalarca denemeden sonra bile freni ve direksiyonu gerektiði gibi kullanamadýklarýný gözlemliyoruz. Bu þu demek; eðitimde çarptýðý her kuka, aslýnda onun yapacaðý bir kazayý gerçek hayatta yapmamasý anlamýný taþýyor. Askerde öðrendiðimiz bir sözle yazýma son vermek istiyorum.

Eðitimde ter dökmeyen, savaþta kan döker!

Emniyet kemerlerinizi önde ve arka koltukta takmayý, kýsa farlarýnýzý gündüzleri de yakmayý unutmayýn… Hepinize kazasýz ve keyifli yolculuklar dilerim.


 DİĞER KÖŞE YAZILARI